به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی  میرساند:

نوبت اول جلسه مجمع عمومی سالیانه  روز یکشنبه ۹۸/۰۳/19 ساعت 18 در محل کانون تشکیل میشود.

درصورت به حد نصاب نرسیدن، نوبت دوم جلسه

همزمان با برگزاری مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

روز چهارشنبه ۹۸/۰۳/۲۹ در محل فرهنگسرای آئینه اراک و در پایان جلسه مجمع کانون برگزارخواهد شد.