تاریخ 24 خرداد 98
مهلت شرکت تا 31 خرداد 98
شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب در نظر دارد
در صورت موافقت و حمایت مالی اعضای فعلی تعاونی و همچنین کارشناسان رسمی عضو کانون استان مرکزی؛
فعالیتهای خود را گسترش دهد.
لطفا در نظرسنجی زیر شرکت فرمایید…
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0o5fPqTEchMBSN7k0TEf2tAb86R7duXVZETe4Ys73_743_Q/viewform