اعضای محترم تعاونی/صندوق کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

با سلام و احترام

با توجه به مشکلاتی که در گذشته، در خصوص نامشخص بودن منبع برخی مبالغ واریزی و اختلاف حساب با برخی اعضا ایجاد شده

و با عنایت به اینکه جدیدا مهری ساخته شده که کارشناسان در زمان تحویل فیش دستمزد به امور مالی کانون؛ تعداد سهام واریزی را در آن مشخص می نمایند

لذا اکیدا به کارشناسان محترم توصیه میشود که

برای جلوگیری از تکرار مشکلات قبلی؛ خود نیز شخصا حساب مبالغ کسر شده از دستمزدشان (و واریز شده به حساب سهام ایشان در تعاونی) را ثبت و ضبط نمایند

با تشکر