در جلسه مهم هیات مدیره شرکت مورخ 20 شهریور 98  پس از بحث و بررسی پیرامون وضعیت تعاونی؛ صورتجلسه به شرح زیر تنظیم شد:

*مقرر گردید کارهای زیر ظرف مدت 4 ماه انجام شده و پس از پایان مدت مذکور مجددا جلسه ای جهت ارزیابی کارهای انجام شده و تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت تعاونی برگزار شود:

1- پیگیری جذب سرمایه از طریق کسر از دستمزد کارشناسان و یا روشهای دیگر

2- تبدیل وضعیت اعضای صندوق به تعاونی

3- شفاف سازی حسابهای تعاونی و موجودی اعضا

4- تجدید ارزیابی و صدور برگه های سهام و تحویل به اعضا

5- ارائه گزارش کارهای انجام شده به هیات مدیره تعاونی

6- تسویه حساب تعاونی با کانون

یک دیدگاه to “تصمیمات مهم هیات مدیره شرکت”

بازتاب‌ها

  1. تعیین دقیق میزان سهام اعضا