همکاران محترم؛ کارشناسان عضو کانون

بدینوسیله به استحضار می رساند که شرکت تعاونی کانون در نظر دارد مایحتاج عمومی همکاران را بطور مستمر تامین نماید. در این راستا بعنوان اولین برنامه؛ خرید برنج در دستور کار قرار گرفته است.

سیاست شرکت تامین مستمر مایحتاج عمومی با شرایط زیر است:

1- کیفیت در حد عالی

2- قیمت در حداقل ممکن

3- ضمنا در صورتی که سودی حاصل شود؛ در حساب تعاونی به سهام اعضا اضافه خواهد شد. به عبارت دیگر اعضا در سود حاصل از این کار برای تعاونی، شریک هستند.

بنابراین از همه لحاظ به نفع کارشناسان عضو کانون و سهامداران تعاونی خواهد شد.

در صورتی که اعضای کانون از برنامه خرید برنج که در حال انجام میباشد استقبال نمایند؛ این سیاست ادامه خواهد داشت و بر همین اساس تامین مایحتاج بعدی شما انجام خواهد شد.

در خصوص خرید برنج نیز لازم به ذکر است که: پیرو بررسیهای بعمل آمده و هماهنگیهای انجام شده؛ برنج طارم محلی فریدونکنار مورد نظر و در دست خرید؛ حداکثر به قیمت کیلویی 22 هزار تومان تحویل خواهد شد. در صورتی که با رایزنیهای بیشتر قیمت کمتر از 20 هزار تومان (علی الحساب دریافتی) باشد؛ اضافه مبلغ دریافتی به اعضا عودت خواهد شد.

بدیهیست در صورت خرید عمده؛ قیمت در مقایسه با سایر منابع فروش در اراک؛ مناسبتر خواهد بود.

لذا از کلیه اعضای کانون درخواست میشود هر چه سریعتر نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایند.