باستحضار اعضای هیئت موسس می رساند:

زمان جلسه شماره ۶

روز یکشنبه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۱

راس ساعت ۱۷

تعیین شده است.

لطفا در موعد مقرر، در محل دفتر کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، حضور بهم رسانند.