باستحضار اعضای هیئت موسس می رساند:

زمان جلسه شماره 6

روز یکشنبه مورخ 21 آبان 1391

راس ساعت 17

تعیین شده است.

لطفا در موعد مقرر، در محل دفتر کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، حضور بهم رسانند.