در تاریخ چهارشنبه 24 دی ماه 1399 راس ساعت 16:30 در محل دفتر کانون؛ جلسه بعدی هیات مدیره تعاونی برگزار خواهد شد.

با توجه به شرایط ناشی از ویروس کرونا؛ کلیه نکات بهداشتی لازم رعایت خواهد شد.

شرکت کنندگان؛ در جلسه لطفا از ماسک استفاده نمایند.

در این جلسه از رییس محترم هیات مدیره کانون و برخی دیگر از کارشناسان نیز دعوت شده که به عنوان میهمان شرکت فرمایند.

پس از برگزاری جلسه؛ در خصوص مسائل مطروحه اطلاع رسانی خواهد شد…