جلسه فوق در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۵ با موضوع تسویه حسابهای کانون و صندوق و هزینه های انجام شده توسط کانون در ساختمان صندوق و چگونگی محاسبه آنها برگزار شد