جلسه فوق در تاریخ 17 اسفند 95 با موضوع تسویه حسابهای کانون و صندوق و هزینه های انجام شده توسط کانون در ساختمان صندوق و چگونگی محاسبه آنها برگزار شد