بدینوسیله به اطلاع اعضای شرکت میرساند:

کار رسیدگی به حسابهای شرکت در مراحل پایانی میباشد و حدود ۹۰ درصد تکمیل شده است.

بزودی و پس از پایان کار؛ در خصوص نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد …