پیرو خبر قبلی

در جلسه مورخ 24 دی 99 هیات مدیره؛ با حضور جناب آقای مهندس شجاعی زاده مطرح شد:

با عنایت به اینکه آقایان فرشیدپور – حیدری و خانم دهقانی پیشنهاد تاسیس شرکت تعاونی مسکن را ارائه نموده و دنبال می نمایند؛ مقرر گردید موضوع در هیات مدیره تعاونی وحدت آوران مورد بررسی قرار گیرد و پس از جمعبندی در اسرع وقت جلسه مشترکی با هیات موسس تعاونی مسکن برگزار گردد