پیرو انتشار قبلی آمار جلسات و با توجه به پایان جلسات هیات مدیره و تشکیل هیات تصفیه

بدینوسیله آمار جلسات هیات مدیره تعاونی اصلاح و تکمیل میشود:

در تاریخ ۱۱/۵/۹۶ “شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب” ثبت گردید.

هیات مدیره تعاونی از تاریخ ۲۵/۵/۹۶ تا ۳/۳/۱۴۰۱

تعداد ۴۱ جلسه برگزار نموده است.