بدینوسیله به استحضار بازدیدکنندگان محترم می رساند:

با توجه به موارد زیر:

1- پیشنهادات اخیر کانون کارشناسان

2- درخواست قبلی از اعضای شرکت برای موافقت با فروش ساختمان به کانون

موضوع شرایط فروش ساختمان و چگونگی آن در دست بررسی میباشد

لذا تا اطلاع ثانوی مزایده فروش ساختمان تعلیق می شود.

نتیجه بررسیها و تصمیمات بعدی؛ متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.