بدینوسیله به استحضار اعضای محترم تعاونی میرساند که
68.3 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی
مخالفت خود را با فروش اقساطی 3 ساله ساختمان به کانون اعلام نموده اند

همچنین اعضای هیات تصفیه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقایان بهروز نجمی – احمد خوشدل و عباس خسروبیگی به عنوان عضو هیات تصفیه

آقای محمد مسعود داوری به عنوان ناظر هیات تصفیه

آقای سید حمیدرضا امینی به عنوان حسابدار

اقدامات قانونی لازم با تکمیل فرمهای مربوطه از طریق اداره تعاون در دست انجام است

پی نوشت:

عباس خسروبیگی از عضویت در هیات تصفیه انصراف داد

 

یک دیدگاه to “نتیجه نظرسنجی و انتخاب هیات تصفیه”

بازتاب‌ها

  1. ادامه برگزاری مزایده