بدینوسیله به استحضار اعضای شرکت میرساند:

۱- آمار تعداد جلسات در جدول زیر آمده است:

هیات موسس/مدیره تعداد جلسات برگزار شده
هیات موسس ۱۵
ه م اول صندوق ۴۵
ه م دوم صندوق ۱۱
ه م تعاونی ۴۱

۲- تصویب مبلغ حق الجلسه برای اعضای هیات مدیره به ازای هر جلسه حضور ۲۵۰ هزار ریال (لینک) در مجمع سال ۹۵

۳- مجموع تعداد کل جلسات برگزار شده هیات مدیره ها ۹۷ جلسه بوده است

۴- تعداد جلساتی که بر اساس مصوبه مجمع ۹۵ به بعد و تا قبل از تشکیل هیات تصفیه اول (۸ خرداد ۱۴۰۰) ملاک محاسبه حق الجلسه قرار گرفته است به میزان  ۴۵ جلسه (از ۹۷ جلسه) میباشد

۵- بر اساس تعداد حضور اعضا در جلسات؛‌ میزان حق الجلسه محاسبه شده (تا کنون پرداخت نشده است!) در جدول زیر آمده است:

عضو هیات مدیره حق الجلسه به ریال
شجاعی زاده ۲۵۰۰۰۰
سحرخیز ۰
ابراهیمی ۹۰۰۰۰۰۰
عباسی ۶۰۰۰۰۰۰
خسروبیگی ۱۰۷۵۰۰۰۰
اسدی ۶۵۰۰۰۰۰
بابایی ۹۵۰۰۰۰۰
نجمی ۵۷۵۰۰۰۰

 

۶- فایل لیست جلسات:

iaoemc-jalasat