با توجه به استعفای یکی از اعضای هیات تصفیه در جلسه امروز

و لزوم طی مراحل قانونی برای جایگزینی عضو جدید

مزایده تا اطلاع ثانوی لغو گردید

در صورت لزوم؛ پس از انجام مراحل قانونی لازم؛ اطلاع رسانی خواهد شد…