از مجموع 46 رای ماخوذه؛ تعداد 6 رای باطله و بقیه صحیح بود. تعداد آرای کاندیداها:
 عباس خسروبیگی 30
محمد بابایی 24
محمودرضا شجاعی زاده 22
علی سنایی راد 12
علی مصلح آبادی 12
بهروز نجمی 6
عنایت اله نظم آبادی 6
بنابراین آقایان محمد بابایی – عباس خسروبیگی و محمودرضا شجاعی زاده به عنوان عضو هیات تصفیه و آقای محمد مسعود داوری (تنها کاندید) به عنوان ناظر هیات تصفیه انتخاب شدند ضمنا آقای سید حمیدرضا امینی به عنوان حسابدار تصفیه انجام وظیفه می نمایند