با توجه به اینکه شرکت در حال تصفیه میباشد و مدت اعتبار دامنه اینترنتی شرکت در حال اتمام میباشد

در راستای کاهش هزینه های شرکت؛ تمدید سرویسهای میزبانی وب و دامنه شرکت انجام نخواهد شد

لذا محتویات سایت شرکت به آدرس زیر موقتا منتقل شد

آدرس جدید سایت شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب

تذکر:

به دلیل تغییر آدرس سایت

ممکن است برخی آدرسها (لینکها)‌ درست نباشند و برخی تصاویر نمایش داده نشوند و برخی تنظیمات نمایش؛ با گذشته متفاوت باشد !!!

پی نوشت:

تا پایان تصفیه شرکت از این آدرس برای اطلاع رسانی استفاده خواهد شد…