روزنامه سرچشمه در شماره 1079 مورخ 14 آبان 1401 آگهی مزایده ساختمان شرکت را به شرح زیر منتشر نموده است: