روزنامه سرچشمه در شماره ۱۰۷۹ مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آگهی مزایده ساختمان شرکت را به شرح زیر منتشر نموده است: