پیرو نوبت قبلی چاپ آگهی مزایده در روزنامه سرچشمه

امروز نوبت دوم نیز چاپ شد