پیرو انتشار آگهی مزایده

جلسه گشایش پاکات در مورخه 2 آذر راس ساعت 9 برگزار گردید

مقرر شد روز 10 آذر 1401 نتیجه به برندگان اول و دوم کتبا اعلام شود

یادآوری میشود که اعضای تعاونی در شرایط یکسان در اولویت هستند و یک نفر از اعضا ابراز تمایل نموده که اگر در زمان مقرر اقدامات لازم را انجام دهد بر اساس قانون و راهنمایی اداره تعاون اقدام خواهد شد