بدینوسیله به استحضار ذینفعان/سهامداران شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب می رساند

در راستای انحلال و تصفیه شرکت؛ تا کنون اقدامات زیر توسط هیات تصفیه  انجام شده است:

1-    ثبت  انحلال شرکت  پس از طی مراحل قانونی و تایید اداره تعاون انجام و در روزنامه رسمی منتشر شده است.

2-    برای فروش ساختمان (تجدید ارزیابی – جلسه با اتاق تعاون – برگزاری مزایده) انجام شده و نهایتا پیرو اقدام یکی از اعضای تعاونی برای خرید؛  وقت جلسه تنظیم مبایعه نامه تعیین  شده است.
3-    بر اساس مقررات و قوانین مربوطه و راهنمایی مسئولین تعاون و تصمیمات متخذه در جلسات هیات تصفیه مقرر گردید:

در راستای فراهم  نمودن مقدمات تسویه حساب ذینفعان/سهامداران پس از فروش ساختمان؛  کلیه مطالبات وصول – کلیه بدهی ها پرداخت و فرم تسویه حساب آماده شود.  ذینفعان فرم تسویه حساب را امضا می نمایند و به ترتیب تکمیل فرم؛  در لیست ضمیمه چک فروش ساختمان قرار می گیرند.

4- فرمهای تسویه حساب هم اینک  آماده شده و فردا چاپ و تحویل خانم ضیغمی خواهد شد.

لذا از کلیه سهامداران تعاونی (که پیامک مربوطه را دریافت نموده اند) دعوت میشود هر چه سریعتر و حداکثر ظرف مدت 10 روز به دفتر تعاونی مراجعه و فرم تسویه حساب خود را تکمیل نمایند. در صورت عدم مراجعه به موقع تبعات و خسارات ناشی از این امر به عهده شما میباشد. 

در فرم تسویه حساب میزان سهام هر نفر قید گردیده است.

بر اساس مفاد آگهی مزایده؛ بلافاصله پس از تکمیل لیست پرداخت سهام؛ مبلغ مربوطه به حساب اعلامی توسط شما واریز خواهد شد.

لازمست کلیه عزیزان یک  شماره حساب در بانک ملت به نام خود را در فرم تسویه حساب درج نمایند تا مبلغ مربوطه به آن حساب واریز شود.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر لطفا با رییس هیات تصفیه تماس حاصل نمایند.