پیرو برگزاری جلسه گشایش پاکات

در تاریخ 10 آذر 1401 برندگان اول و دوم مزایده تعیین  و مراتب کتبا به ایشان اعلام گردید.

بر اساس مفاد آگهی مزایده

مقرر گردید راس ساعت 17 روز 26 آذر با دریافت مبلغ 40 درصد قیمت ساختمان مبایعه نامه نیز تنظیم شود.

 

یک دیدگاه to “اعلام برنده مزایده”

بازتاب‌ها

  1. ادامه عملیات تصفیه شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب – برگ سبز