با توجه به دریافت چک بانک ملی از خریدار

با تصویب هیات تصفیه مقرر شد مبلغ سهام اعضا به حساب بانک ملی ایشان واریز شود.

شماره حساب بانک ملی کلیه اعضا از خانم خادمی دریافت شده ولی فقط شماره حساب بانک ملی چند نفر مشخص نیست که با پیامک از ایشان درخواست شده است.