امروز در جلسه شماره ۵ هیات تصفیه شرکت (با حضور حسابدار تصفیه) مقرر شد:

با توجه به اینکه تا کنون ۶۳ درصد ذینفعان فرم تسویه حساب را تکمیل کرده اند

لذا به  بقیه همکاران ( ۳۷ درصد باقیمانده) یک هفته مهلت داده شد (حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۸/دی/۱۴۰۱) تا نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند

پس از آن؛ در خصوص واریز مبلغ به  حساب همکارانی که فرم تسویه حساب را تکمیل نموده اند اقدام خواهد شد

لازم به ذکر است که هیات تصفیه پس از انتشار آگهی انحلال شرکت تا کنون؛ ۵ جلسه در تاریخهای زیر برگزار نموده است:

۱- روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱

۲- روز ۲۹ آبان ۱۴۰۱

۳- روز ۹ آذر ۱۴۰۱

۴- روز ۲۲ آذر ۱۴۰۱

۵- روز ۱۱ دی ۱۴۰۱