هیات تصفیه جمعا ۸ جلسه به شرح  زیر  برگزار نموده است:

جلسه اول – روز  ۱۱ آبان ۱۴۰۱

جلسه دوم – روز ۲۹ آبان ۱۴۰۱

جلسه سوم – روز ۹ آذر ۱۴۰۱

جلسه چهارم – روز ۲۲ آذر ۱۴۰۱

جلسه پنجم – روز ۱۱ دی ۱۴۰۱

جلسه ششم – روز   ۱۷ دی ۱۴۰۱

جلسه هفتم –  روز ۲۴  اسفند ۱۴۰۱

جلسه هشتم – روز  ۲۷  اردیبهشت  ۱۴۰۲