امروز مجمع عمومی برگزار و شرکت منحل گردید.

مقرر شد اقدامات اداری لازم از مراجع مربوطه  پیگیری

و انحلال شرکت  در روزنامه رسمی منتشر شود.

پی نوشت:

لینک