بدینوسیله باستحضار اعضای محترم صندوق می رساند:

هدف از انتشار اسامی اعضا در وهله اول کنترل صحت عملکرد بانک میباشد. به عبارت دیگر میخواهیم توسط کسانی که حق عضویت را به حساب واریز نموده اند، چک کنیم که آیا مبلغ واریزی به حساب صندوق منظور گردیده یا نه؟ زیرا برخی از اعضا وجه واریزی را غیر نقدی پرداخته اند (مثلا اینترنتی) و لذا با دیدن نام خود در لیست منتشر شده در این سایت، مطمئن خواهند شد که عضویت ایشان قطعی شده است.

بنابراین از کسانی که حق عضویت خود را به حساب صندوق واریز نموده اند تقاضا میشود با مشاهده لیستهای منتشره در سایت، از انتشار نام خود اطمینان حاصل نمایند. در غیر اینصورت پیگیری کنند تا علت عدم انتشار نام ایشان مشخص شود.

لازم بذکر است که اسامی در دسته های چند نفره منتشر خواهد شد. در لیست قبلی نام 40 نفر منتشر شده و در لیست بعدی نیز نام 40 نفر دیگر منتشر خواهد شد.