با کنترل لیست بانکی اسامی واریز کنندگان حق عضویت، موارد زیر، بدلیل ورود ناقص اطلاعات توسط بانک، ناشناس میباشند. لطفا، کارشناسان محترم که حق عضویت را واریز نموده ولی در لیستهای قبلی ( + و + و + ) نام آنها منتشر نشده، موضوع را بررسی و نتیجه را به مدیر سایت اعلام نمایند:

بابایی

اسلامی

عباس رحیمی

بیات

عباسی

پی نوشت: از موارد فوق، نام کامل افراد زیر  مشخص شده است:

احمد بابایی

علیرضا عباسی

محمدرضا رحیمی