تا کنون، آقایان

حسن ابراهیمی
حسین اسدی
ولی اله اسدی
داود بادبان
علیرضا بوالحسنی
حسین حسین نژاد
عباس خسروبیگی
ضیاءاله رادمهر
مهدی سیفی
محمودرضا شجاعی زاده
مهدی شمس اللهی
حشمت اله عباسی

در جلسات هیئت موسس حضور داشته اند.

آقای شجاعی زاده بعنوان رییس

آقای بوالحسنی بعنوان نایب رییس

و آقای خسروبیگی بعنوان دبیر هیئت موسس انجام وظیفه می نمایند.