اولین جلسه هیئت مدیره صندوق، عصر روز یکشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۱ برگزار گردید. از جمله تصمیمات جلسه، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- با توجه به اساسنامه، آقای مهندس شجاعی زاده بعنوان رییس و آقای سحرخیز بعنوان خزانه دار و آقای مهندس عباسی بعنوان نایب رییس و آقای خسروبیگی بعنوان دبیر انتخاب شدند.

۲- زمان جلسات: ۲ هفته یک بار روزهای یکشنبه. موارد استثنائی اطلاع رسانی شود. اعضای هیئت مدیره مرتب شرکت فرمایند. اسامی غایبین در صورتجلسه قید شود.