اولین جلسه هیئت مدیره صندوق، عصر روز یکشنبه 24 دی ماه 1391 برگزار گردید. از جمله تصمیمات جلسه، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1- با توجه به اساسنامه، آقای مهندس شجاعی زاده بعنوان رییس و آقای سحرخیز بعنوان خزانه دار و آقای مهندس عباسی بعنوان نایب رییس و آقای خسروبیگی بعنوان دبیر انتخاب شدند.

2- زمان جلسات: 2 هفته یک بار روزهای یکشنبه. موارد استثنائی اطلاع رسانی شود. اعضای هیئت مدیره مرتب شرکت فرمایند. اسامی غایبین در صورتجلسه قید شود.