لیست اعضای صندوق، اعم از:

– کسانی که حق عضویت (50 هزار تومان) را پرداخت نموده اند
– کسانی که مبلغ سهام را واریز نموده اند
– کسانی که با انتقال مطالبات خود (15 درصد) از حساب کانون به حساب صندوق موافقت نموده اند

در صفحه اعضا بروز شده است.

اعضای محترم صندوق، لطفا با کنترل لیست، از صحت اطلاعات اطمینان حاصل نمایند.

در صورتیکه افرادی عضو صندوق میباشند لیکن نام ایشان در لیست مذکور قید نگردیده، لطفا مراتب را پیگیری نمایند.