با عنایت به “اطلاعیه مهم پذیرش سهام”

و از آنجائیکه صندوق کارشناسان در شرف خرید قطعه زمین مناسبی میباشد، لذا بدینوسیله از اعضای محترم صندوق (و سایر کارشناسان مایل به عضویت در صندوق) درخواست می گردد در اسرع وقت  نسبت به واریز هر میزان از مبلغ سهام که برایشان ممکن است، اقدام نمایند.

ضمنا مبلغ سهام را به  حساب شماره  ۴۴۲۹۴۱۰۲۴۹ بانک ملت شعبه شهید بهشتی اراک   واریز نموده و اطلاعات واریز را (از طریق تحویل فیش به کانون / ارسال پیامک) منعکس نمایند.

متقاضیان وام نیز میتوانند فعلا مبلغ مورد نظر خود را به حساب فوق واریز نموده و در زمان دریافت وام، مبلغ پرداختی را از مبلغ وام کسر نموده و مابقی را به حساب صندوق منظور نمایند.