چهارمین جلسه هیئت مدیره صندوق در تاریخ

چهارشنبه 25 بهمن 1391 راس ساعت 17

در محل دفتر کانون برگزار میشود.

اعضای هیئت مدیره و مدعوین محترم، لطفا شرکت نمایند.