چهارمین جلسه هیئت مدیره صندوق در تاریخ

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ راس ساعت ۱۷

در محل دفتر کانون برگزار میشود.

اعضای هیئت مدیره و مدعوین محترم، لطفا شرکت نمایند.