پنجمین جلسه هیئت مدیره صندوق

راس ساعت  17

روز یکشنبه مورخ 13 /اسفند/ 91

در محل دفتر کانون برگزار خواهد شد.

دستور جلسه: اصلاح اساسنامه و پیگیری مصوبات قبلی