پنجمین جلسه هیئت مدیره صندوق

راس ساعت  ۱۷

روز یکشنبه مورخ ۱۳ /اسفند/ ۹۱

در محل دفتر کانون برگزار خواهد شد.

دستور جلسه: اصلاح اساسنامه و پیگیری مصوبات قبلی