بر اساس تصمیم جلسه شماره 6 هیئت مدیره

با توجه به اقدامات انجام شده برای خرید زمین

مقرر گردید علاقمندان به عضویت در صندوق

حداکثر تا 31 فروردین 92 حداقل مبلغ 1 میلیون تومان (علاوه بر حق عضویت 50 هزار تومانی) به حساب شماره ۴۴۲۹۴۱۰۲۴۹ بانک ملت شعبه شهید بهشتی اراک

واریز نمایند.