بر اساس تصمیم جلسه شماره ۶ هیئت مدیره

با توجه به اقدامات انجام شده برای خرید زمین

مقرر گردید علاقمندان به عضویت در صندوق

حداکثر تا ۳۱ فروردین ۹۲ حداقل مبلغ ۱ میلیون تومان (علاوه بر حق عضویت ۵۰ هزار تومانی) به حساب شماره ۴۴۲۹۴۱۰۲۴۹ بانک ملت شعبه شهید بهشتی اراک

واریز نمایند.