کارشناسان محترم عضو

سیاست اطلاع رسانی از طریق این سایت و سیستم پیامک اینترنتی بر این مبنا استوار است:

در موارد مهم و فوری، علاوه بر درج و انتشار اطلاعات کامل در سایت،

پیامک مختصری نیز (از طریق شماره 30005710666666) ارسال میشود.

در انتهای پیامک، کلمه R2site/R2IS به اختصار، به ارجاع به سایت اینترنتی، اشاره میکند.

بدیهی است منظور از سایت اینترنتی، همین سایت، با آدرس www.iaoemc.org میباشد.