پیرو معرفی اولین گروه به بانک برای دریافت وام، دومین گروه ۱۰ نفره برای دریافت وام به بانک اقتصاد نوین شعبه اراک (میدان شورا) معرفی شدند. معرفی شدگان لیست زیر میتوانند ظرف یک هفته به بانک مراجعه و مدارک لازم را تحویل نمایند.

1-      مجتبی ربیعی

2-      علی امیدی کیا

3-      سید باقر علوی

4-      حسن ابراهیمی

5-      احمد عباسی

6-      حامد صالح فرد

7-      محمدرضا رحیمی

8-      حمید نظیری آستانه

9-      منصور حسینخانی هزاوه

10-  عباس جعفرپور

ضمنا مبلغ ۳۰ میلیون ریال از وام دریافتی، فی المجلس به حساب صندوق منتقل خواهد شد.