برابر مصوبه شانزدهمین جلسه هیئت مدیره صندوق مورخ 29 تیرماه 92 مقرر گردید:

برگه سهام با فرمت تعیین شده در جلسه در سایز آ5 و رنگی تهیه شود و سپس به اعضای صندوق با توجه به تعداد سهام 500 هزار تومانی، اعطا شود. به اعضایی که میزان سهام خود را تکمیل نکرده اند، برگه سهام اعطا نمیشود.

اعضای صندوق (و سایر کارشناسان علاقمند به عضویت در صندوق) میتوانند حداکثر تا 31 مردادماه 92 نسبت به تکمیل موجودی (حداقل 2 سهم به مبلغ 10 میلیون ریال و حداکثر 6 سهم) اقدام نمایند.

ضمنا مسئولیت عدم تعلق برگه سهام به علت تکمیل نشدن موجودی به عهده خود عضو میباشد.