هفدهمین جلسه هیت مدیره صندوق، امروز راس ساعت 17:45 برگزار گردید. برخی موارد مهم مطروحه در این جلسه به شرح زیر است:

1- پیگیریهای انجام شده در خصوص خرید زمین، نزدیک به اتمام است. این هفته سه شنبه نامه مربوط به واریز پول زمین دریافت خواهد شد. پس از آن بایستی پول زمین پرداخت شود. لذا اعضایی از صندوق که حداقل 2 سهم را تکمیل نکرده اند، نسبت به این امر اقدام نمایند تا در تامین مبلغ لازم برای خرید زمین مشکلی پیش نیاید.

2- پیش نویس برگه سهام حاضر شده و مراحل نهایی چاپ آن در دست اقدام است. اعضای محترم صندوق مدارک واریز مبلغ به حساب صندوق را جهت دریافت برگه سهام آماده نمایند. در خصوص زمان و چگونگی اعطای برگه سهام متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.