در هجدهمین جلسه هیئت مدیره مطرح شد:

تاکید مجدد بر تحویل اسناد واریز وجه توسط اعضای صندوق جهت شفافیت حسابهای مالی

از آنجائیکه صورتحسابهای بانکی صندوق مبین واریز مبالغی وجوه میباشد که واریز کنندگان سند مربوطه را تحویل نداده اند، لذا از کلیه اعضای محترم صندوق دعوت میشود:

1- اسناد واریز وجه را تحویل نمایند.

2- هر عضو صندوق، علاوه بر واریز مبلغ سهام، می بایست مبلغ حق عضویت را نیز پرداخت نماید و بالعکس

3- اعضایی که مبلغ 15 درصد کسورات اضافی کانون، بعنوان بخشی از سهام آنها منظور شده، حتما باید با واریز مابه التفاوت، مبلغ مذکور را به مضربی از 500 هزار تومان و به طرف بالا گرد نمایند. بعنوان مثال اگر میزان 15 درصد مکسوره برای عضوی 230 هزار تومان و یا 680 هزار تومان باشد، عضو ذینفع باید مبلغ 270 هزار تومان و یا 320 هزار تومان دیگر واریز و موجودی خود را تکمیل نماید.

با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه فرم سهام صندوق مراحل نهایی را طی کرده و در دست چاپ میباشد، لذا اعضای محترم، شرایط لازم برای دریافت برگه سهام را مهیا نمایند.

هرگونه سوال در این زمینه را با آقای خسروبیگی در میان بگذارید.