بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره صندوق در تاریخ اول دیماه ۹۲ در محل دفتر کانون تشکیل و مواردی مطرح و تصمیم گیری شد. از جمله آنها:

۱- طرح مهر صندوق تصویب و با مهرساز هماهنگ شد که در اسرع وقت مهر برجسته جهت ضرب روی برگه های سهام آماده شود.

۲- سری اول برگه های سهام برای کسانی که مبلغ سهام خود را روند کرده اند، در دست تهیه میباشد و بزودی تحویل خواهد شد.

۳- مقرر شد اعضایی که مبلغ سهام خود را روند نکرده اند، تا پایان دی ماه نسبت به تکمیل مبلغ به صورت مضربی از ۵ میلیون ریال اقدام نمایند تا برای ایشان نیز برگه سهام صادر و تحویل گردد.

۴- با توجه به اقدامات انجام شده تا کنون جهت خرید زمین، و اینکه به احتمال قوی تا پایان دیماه مراحل اداری این کار به اتمام خواهد رسید و لازم است پول مورد نیاز آماده شود؛ لذا کلیه اعضای کانون میتوانند نسبت به عضویت و پرداخت مبلغ سهام اقدام نمایند.

۵- روز تشکیل جلسات هیئت مدیره از یکشنبه به چهارشنبه تغییر یافت. جلسات عادی هیئت مدیره هر ۲ هفته یکبار برگزار میشود و با این وصف، جلسه شماره ۲۷ در روز چهارشنبه مورخ ۱۸/دی/۹۲ راس ساعت ۱۷ در محل دفتر کانون برگزار خواهد شد.