اعضای محترم صندوق

از آنجائیکه برگه های سهام در دست تهیه میباشد و با توجه به فرمت تهیه شده برای برگه های سهام

اقلام اطلاعاتی مورد نیاز بایستی آماده شوند.

بدین منظور مراحل زیر انجام خواهد شد:

۱- پیامکی از طریق سیستم پیامک صندوق (به شماره ۳۰۰۰۵۷۱۰۶۶۶۶۶۶) به اعضای صندوق ارسال خواهد شد. در متن این پیامک از شما خواسته میشود که یک آدرس ایمیل اعلام نمایید.

۲- عضو صندوق از طریق شماره موبایلی که پیامک را دریافت کرده، باید یک آدرس ایمیل ارسال کند.  لازم است که این آدرس موجود باشد و شما بتوانید به آن (با استفاده از پسورد مربوطه) دسترسی یابید.

۳- توسط مدیر سایت یک ایمیل به آدرس ایمیلی که اعلام کرده اید، ارسال خواهد شد. در متن این ایمیل امکان دسترسی شما به “فرم اطلاعات اعضای صندوق” فراهم میشود.

۴- شما عضو محترم صندوق با ورود به ایمیل خود و باز کردن ایمیل ارسالی در مرحله ۳ بایستی فرم مذکور را کامل کنید و اطلاعات خود را از طریق آن ارسال (ارائه) نمایید. اطلاعات ارسالی توسط شما، عینا در برگه سهام شما چاپ خواهد شد.

تذکر بسیار مهم: مسئولیت صحت اطلاعات دریافتی توسط این فرم به عهده عضو صندوق میباشد و صندوق بابت وجود هرگونه اشکال در برگه های سهام صادره (ناشی از اشتباه عضو صندوق در ارائه اطلاعات) هیچ مسئولیتی ندارد!

iaoemc-form