در سی و یکمین جلسه هیئت مدیره صندوق مطرح شد:

1- مجمع عمومی صندوق کارشناسان رسمی، همزمان با مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و در پایان مجمع مذکور برگزار خواهد شد.

2- اوراق سهام به اعضای صندوق در جلسه مجمع تحویل خواهد شد. اعضای محترمی که مبلغ سهام خود را به مضربی از 5 میلیون ریال گرد نکرده اند، لطفا در این خصوص اقدام نمایند.

3- ممکن است بدلیل عدم مراجعه برخی اعضای صندوق برای تکمیل اطلاعات لازم و امضای پیش نویس برگه سهام؛ در برگه های سهام برخی از فیلدها خالی بماند. اما اقلام مهم اطلاعاتی (از جمله شماره ملی) حتما قید خواهد شد.

لازم به ذکر است که تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه، روز یکشنبه 22/تیر/93 ساعت  14:30  خواهد بود.