بر اساس تصمیم هیئت مدیره، مجمع عمومی شماره 3 صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی در تاریخ یکشنبه 22/تیر/93 راس ساعت 14:30 همزمان با جلسه مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار خواهد شد.

در ابتدای جلسه اوراق سهام به اعضای صندوق تسلیم خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر در دستور کار قرار دارد:

1- انتخاب هیئت رییسه

2- ارائه گزارش توسط رییس هیئت مدیره

3- ارائه گزارش مالی

4- ارائه گزارش توسط بازرس صندوق

5- سایر موارد پیشنهادی اعضای مجمع

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم صندوق دعوت می نماید تا در مجمع حضور یابند.

یک دیدگاه to “دعوتنامه و دستور کار مجمع عمومی سال 93”

بازتاب‌ها

  1. برگزاری مجمع عمومی سال 93