سی و ششمین جلسه هیات مدیره صندوق امروز برگزار گردید. اهم موارد مطروحه به شرح زیر است:

1- علیرغم پیگیریهای بعمل آمده تا کنون؛ با توجه به شرایط موجود، امکان استفاده (خرید) زمین از طریق اداره راه  و شهرسازی وجود ندارد. لذا ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده اخذ و به صندوق عودت گردیده است.

2- آندسته از اعضای صندوق که نسبت به اخذ برگه سهام از خانم خادمی اقدام ننموده اند، لازمست ظرف مدت 2 هفته مراجعه و اوراق سهام خود را دریافت دارند.

3- علیرغم اطلاع رسانی قبلی، تعدادی از اعضای صندوق نسبت به تکمیل مبلغ سهام خود تا سقف مضربی از 500 هزار تومان، اقدام ننموده اند. ایشان بایستی ظرف مدت 2 هفته مبلغ کسری سهام خود را تکمیل نمایند.

4- با توجه به عدم امکان خرید زمین مورد بحث در بند 1 و با عنایت به تصمیم هیات مدیره مبنی بر خرید یک دستگاه ساختمان و اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته، هیات مدیره پیشنهاد می نماید که اعضای صندوق مبلغ سهام خود را تا سقف 3 میلیون تومان تکمیل نمایند.

5- با توجه به نیاز صندوق به پول جهت خرید یک دستگاه ساختمان، اعضایی که مبلغ سهام آنها کمتر از 1 سهم میباشد، لازمست ظرف مدت 2 هفته مبلغ سهام خود را تا سقف حداقل 1 میلیون تومان تکمیل نمایند.

6- همکارانی که توان مالی دارند و یا علاقمند میباشند، میتوانند سقف سهام خود را به 10 سهم (معادل 5 میلیون تومان) افزایش دهند. این دسته از کارشناسان، با توجه به نیاز صندوق، لطفا ظرف مدت 10 روز مبالغ مورد نظر خود را به حساب صندوق واریز نمایند.