سی و نهمین جلسه هیات مدیره صندوق امروز راس ساعت 17 تشکیل و موارد زیر مطرح و تصمیم گیری شد:

1- از چند ساختمان جهت خرید تا کنون بازدید بعمل آمده است. نهایتا هیات مدیره خرید ساختمان بازدید شده واقع در خیابان جهاد –  ورودی کوی نگین را مورد تصویب قرار داد. مقرر گردید امروز ساختمان قولنامه شود.

2- مقرر گردید برای اعضای فعلی؛ (میزان مبلغ سهام واریزی قبلی + میزان سود) محاسبه و در سایت اعلام شود.

3- میزان سود برای هر عضو بر مبنای سود بانکی اضافه شده به موجودی حسابهای بانکی صندوق و بر اساس تاریخ واریز سهام محاسبه میشود.

4- موضوع ثبت تعاونی در حال پیگیری میباشد و تا زمان ثبت؛ کلیه اعضا بایستی سهام خود را به مبلغ حداقل 3 میلیون تومان و حداکثر 5 میلیون تومان برسانند.

5- جهت تکمیل موجودی اولویت با اعضای فعلی است. غیر از اعضای فعلی؛ سایر کارشناسان عضو کانون نیز میتوانند با واریز حداقل 3 میلیون تومان بعنوان سهام و 50 هزار تومان بعنوان حق عضویت؛ به عضویت صندوق درآیند.

یک دیدگاه to “اهم مصوبات جلسه شماره 39 هیات مدیره”

بازتاب‌ها

  1. خرید ساختمان صندوق و درخواست افزایش مبلغ سهام