چهلمین جلسه هیات مدیره، راس ساعت 17:30 امروز برگزار شد. اهم موارد مطروحه به شرح زیر اطلاع رسانی میشود:

1- با توجه به اطلاع رسانی قبلی مبنی بر انتشار لیست اعضای صندوق و محاسبه میزان سود، موارد زیر تصویب و انجام شد:

الف- مبلغ 50 هزار تومان بعنوان حق عضویت محسوب و منظور شد.

ب- لیست مبالغ واریز سهام مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به فیشهای موجود، تاریخ واریز کنترل شد. برای تاریخ واریز 15 درصد کسورات قبلی کانون، تاریخ واریز مبالغ مذکور از حساب کانون به حساب صندوق، یعنی 2/اردیبهشت/92 منظور گردید.

ج- میزان علی الحساب سود سهام بر مبنای سود واریزی به بانک اقتصاد نوین (تا تاریخ 30/تیر/94) و با توجه به مبلغ سهام و تاریخ واریز، در فایل اکسل محاسبه شده است. فایل مذکور، از طریق لینک زیر قابل دریافت میباشد:

san940430

***( پی نوشت: فایل فوق اصلاح شد! )***

در فایل فوق، مبالغ منظور شده بعنوان حق عضویت نیز (در شیت جداگانه) وجود دارد.

san940430

2- با توجه به تقاضای برخی از کارشناسان محترم عضو کانون، جهت عضویت در صندوق (تعاونی در حال تاسیس)؛ با عضویت اعضای جدید، به شرط پرداخت مبلغ 50 هزار تومان بعنوان حق عضویت و حداقل 3 میلیون تومان بعنوان سهام، و تکمیل فرم تقاضای عضویت در تعاونی و ارائه مدارک لازم موافقت گردید.

3- کلیه اعضای صندوق موظفند پس از واریز مبلغ به حساب صندوق (بانک اقتصاد نوین به نام آقایان شجاعی زاده – سحرخیز – خسروبیگی) مراتب را اولا از طریق پیامک به آقای خسروبیگی اعلام نموده و در ثانی فیش واریز را به خانم خادمی تحویل نمایند.

4-همچنین اعضای صندوق و یا متقاضیان عضویت میتوانند مبالغ حق عضویت و یا سهام را به حساب شماره 4429410249 بانک ملت به نام آقایان شجاعی زاده – عباسی – سحرخیز واریز نمایند.

5- بدلیل پیگیری ثبت صندوق بعنوان شرکت تعاونی؛ اعضای صندوق موظفند فرم عضویت در تعاونی را تکمیل و به همراه مدارک لازم و یک قطعه عکس به کانون تحویل نمایند.

فرم عضویت و مدارک لازم بزودی در سایت منتشر خواهد شد.