چهل و دومین جلسه هیات مدیره صندوق راس ساعت 17 روز 6 آبان 94 در محل ساختمان صندوق برگزار گردید.

با توجه به اینکه ثبت شرکت تعاونی در دست بررسی و اقدام است؛ لذا مقرر گردید:

به منظور استفاده همزمان در ثبت شرکت تعاونی به صورت تولیدی توزیعی؛ اگر کارشناسان محترم عضو جواز تاسیسی دارند، از آن استفاده میشود.

همکاران محترم در صورتیکه جواز تاسیس دارند با آقای مهندس شجاعی زاده یا آقای مهندس خسروبیگی تماس بگیرند تا اقدامات بعدی بعمل آید.

ضمنا مهلت زمان اعلام موضوع به مدت 15 روز تعیین گردیده است.

همچنین جهت به حد نصاب رساندن تعداد اعضا به 200 نفر؛ مبلغ پایه سهام هر عضو تعاونی 500 هزار تومان منظور خواهد شد.