در جلسه امروز هیات مدیره مطرح و تصمیم گیری شد:

1- مقرر گردید مجمع عمومی در روز سه شنبه مورخ 21 اردیبهشت 95 ساعت 17 الی 18:30 در ساختمان نظام مهندسی برگزار گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران صندوق جهت شرکت در مجمع عمومی دعوت بعمل می آید.

2- با توجه به اتمام مدت مسئولیت هیات مدیره قبلی از اعضای علاقمند صندوق دعوت میشود حداکثر تا تاریخ اول اردیبهشت 95 اعلام نامزدی خود جهت عضویت در هیات مدیره و یا بازرسی صندوق را کتبا به آقای مقدسی (دفتر کانون) تحویل نمایند.

3- با توجه به اعلام استعفای آقای مهندس شجاعی زاده از عضویت در هیات مدیره؛ ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان؛ آقای مهندس بابایی به عنوان عضو اصلی جایگزین شد.

4- آقای مهندس عباسی به عنوان رییس هیات مدیره و آقای مهندس بابایی به عنوان نایب رییس با اکثریت آرای اعضای هیات مدیره منصوب گردیدند.

5- فرمی حاوی اطلاعات مبالغ واریزی اعضای صندوق تهیه شده که مقرر گردید اعضای صندوق آنرا از سرکار خانم ضیغمی تحویل گرفته و مغایرت احتمالی برطرف گردد.

6- اعضای صندوق حتما لیست مبالغ واریزی خود را (منتشر شده در اینجا) کنترل نمایند.