چهل و چهارمين جلسه هيات مديره صندوق كارشناسان رسمي استان مركزي راس ساعت 18 روز اول ارديبهشت 1395 در محل دفتر صندوق تشكيل شد. اهم موارد مطروحه و تصميمات به شرح زير است:

1- با توجه به اينكه مقرر است جلسه مجمع عمومي در تاريخ 21 ارديبهشت 95 برگزار گردد؛ همچنين قرار است با برگزاري انتخابات هيات مديره جديد تعيين گردد؛ لذا اطلاع رساني جهت برگزاري مجمع و ثبت نام كانديداها از طريق سايت صندوق و سيستم پيامك انجام شود.

2- در خصوص عضويت در صندوق مجددا به استحضار كارشناسان رسمي عضو كانون مي رساند كه علاقمندان ميتوانند با پرداخت 50 هزار تومان (به عنوان حق عضويت) و 500 هزار تومان (به عنوان حداقل يك سهم) به عضويت صندوق در آيند.

3- آقاي ابطحي حسابدار صندوق “ليست نهايي ريز واريزي اعضا” را تهيه و در جلسه مجمع به امضاي اعضا خواهد رساند. اعضاي محترم صندوق در صورتي كه مداركي دال بر واريز مبلغ به حسابهاي صندوق در اختيار دارند و تا كنون ارائه ننموده اند، لطفا در اسرع وقت ارائه نمايند.